Badanie kandydatów na rodziny zastępcze i rodzin zastępczych – kompleksowa diagnoza

Badanie kandydatów na rodziny zastępcze i rodzin zastępczych – kompleksowa diagnoza


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodzin dzieci pozostających pod naszą opieką umożliwiliśmy w Diadzie diagnozę kandydatów na rodziców zastępczych oraz funkcjonujących rodzin zastępczych.

Diagnoza ma charakter kompleksowy, obejmuje również stosunki wewnątrzrodzinne oraz adaptację systemu rodzinnego do zmian, co jest istotnym czynnikiem sprzyjającym właściwemu sprawowaniu pieczy zastępczej.

Badanie wykonywane jest na 4 spotkaniach diagnostycznych obejmujących obserwację i wywiad (pierwsze spotkanie), badanie testami diagnozującymi predyspozycje osobowościowe i wychowawcze do sprawowania funkcji rodziny zastępczej (dwa spotkania) oraz omówienie wyników diagnozy (czwarte spotkanie).

W razie wątpliwości diagnosta może rozszerzyć badanie o konsultację innych członków rodziny (np. dzieci).

W przypadku badania rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka, już pełniących swoją funkcję (badanie raz na 2 lata), rozmowa z dzieckiem umieszczonym w pieczy zastępczej jest częścią badania.

Osoba diagnozująca: mgr Agnieszka Rak

Koszt: 500 zł (pełny pakiet)

Zapraszamy!